วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศผล11 อันดับสูงสุดแอดมิชชั่น ปี 2556


เมื่อ 9 พ.ค.56 ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้มีการแถลงข่าวประกาศผลแอดมิชชั่น ปี 2556  โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 113,410 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดำเนินการคัดเลือกให้รวม 91 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 729 คณะ/สาขาวิชา ซึ่งผลการสอบพบว่า ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 11 คน มีดังนี้
คะแนนสูงอันดับ 1 คือ นายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 94.29 เข้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 2 คือ น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 90.06 เข้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 3  คือ น.ส.ฌานิกา เลิศชัยวรกุล  นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 89.89 เข้าคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 4 คือ น.ส.ชนม์นิภา นิ่มธุกะริยะ นักเรียนของโรงเรียนสระบุรีวิทยา ได้คะแนนสอบ 87.83 เข้าคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนนสูงอันดับ 5 คือ น.ส.ณิชนันทน์ ขันทะยา นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้คะแนนสอบ 86.62 เข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 6  คือ นายวีรประพันธ์ กิติพิบูลย์  นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนสอบ 85.72 เข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 7  คือ นายธนดล หิรัญวัฒน์  นักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้คะแนนสอบ 84.12 เข้าคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 8  คือ นายจารุเดช บุญญสิทธิ์  นักเรียนของโรงเรียนจิตรดา ได้คะแนนสอบ 82.03 เข้าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 9  คือ นายจิรวัฏ สมรักษ์  นักเรียนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ได้คะแนนสอบ 80.51 เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนสูงอันดับ 10  คือ น.ส.ธันย์ชนก กล้าณรงค์  นักเรียนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คะแนนสอบ 80.28 เข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนนสูงอันดับ 11  คือ น.ส.เวธกา อภิภัทรานันต์  นักเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้คะแนนสอบ 80.21 เข้าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ สอท.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ (9 พ.ค.56) โดยนักเรียนสามารถเข้าตรวจผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ ้ http://www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมการประกาศผลอีก 17 แห่ง
ข้อมูลจาก http://www.dailynews.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น